Sarkisov Yu.S.

UDC 666.9.015.7:541.18

YURII S. SARKISOV, DSc, Professor,

yu-s-sarkisov@yandex.ru

Tomsk State University of Architecture and Building,

2, Solyanaya Sq., 634003, Tomsk, Russia

OXIDE-BASED  CEMENTING  AGENTS

The analysis of long-term research conducted into cementing agents based on oxide systems is presented in this paper. Results achieved by methods used for synthesis of cementing agents and the development of the structure formation theory are shown herein. Priority routes of development in basic and applied research carried out into this field are suggested.

Keywords: oxides; cementing agents; structure formation; hydration; nanotechnologies.

References

 1. Sychev, M.M. Metody razrabotki novykh vyazhushchikh sistem [Design technique of new cementing systems]. J. Applied Chem., 1979, V. 49, No. 10. Pp. 2131–2132. (rus)
 2. Fedorov, N.F. O klassifikatsii vyazhushchikh veshchestv [Classification of cementing agents]. Tsement. 1970, No. 10. Pp. 8–10. (rus)
 3. Chemodanov, D.I. M+Issledovanie v oblasti vyazhushchikh veshchestv, formiruyushchikh struktury tverdeniya na osnove reaktsii kislotno-osnovnogo vzaimodeistviya [Research into cementitious materials forming a structure of hardening based on acid-base interaction].Tomsk. 1973. 54 p. (rus)
 4. Solomatov V.I., Selyaev, V.P. Khimicheskoe soprotivlenie kompozitsionnykh stroitel'nykh materialov [Chemical resistance of composite building materials]. Moscow: Stroyizdat, 1987. 264 p. (rus)
 5. Sarkisov, Yu.S. O nekotorykh metodicheskikh aspektakh sovremennoi khimii vyazhushchikh veshchestv [Methodological aspects of modern binding agent chemistry]. News of Higher Educational Institutions. Construction, 1992. No. 3. Pp. 74–78. (rus)
 6. Rebinder, P.A. Poverkhnostnye yavleniya v dispersnykh sistemakh. Fiziko-khimicheskaya mekhanika. [Surface phenomena in disperse systems. Physicochemical mechanics]. Izbrannye trudy. Moscow: Nauka. 1979. 384 p. (rus)
 7. Kruglitskii, N.N. Osnovy fiziko-khimicheskoi mekhaniki [Basic principles of physicochemical mechanics]. Kiev: Vishcha shkola, 1976, Part 2. 208 p. (rus)
 8. Andreeva, E.P., Polak, A.F. Rol' kolloidno-khimicheskikh protsessov pri gidratirovannom tverdenii vyazhushchikh veshchestv [The role of colloid-chemical processes in hydrated hardening of cementing agents]. Uspekhi kolloidnoi khimii i fiziko-khimicheskoi mekhaniki. Moscow: Nauka, 1992. 231 p. (rus)
 9. Volzhenskii, A.V., Burov, Yu.S., Kolokol'nikov, V.S. Mineral'nye vyazhushchie veshchestva [Cementitious materials]. Moscow: Stroiizdat, 1979. 472 p. (rus)
 10. Li, F.M. Himija cementa i betona [Chemistry of cement and concrete]. Moscow: Gosstroiizdat, 1961. 645 p. (rus)
 11. Chemodanov, D.I., Kruglitskii, N.N., Sarkisov, Yu.S. Fiziko-khimicheskaya mekhanika oksidnykh sistem [Physicochemical mechanics of oxide systems]. Tomsk: TSU Publishing House, 1989. 360 p. (rus)
 12. Grankovskii, I.G., Kruglitskii, N.N. O kinetike tverdeniya mineral'nykh vyazhushchikh veshchestv [Hardening kinetics of cementitious materials]. Reports USSR Academy of Sciences. V. 194, No. 1. 1970. Pp. 147–148. (rus)
 13. Timashev, V.V. Izbrannye trudy. Sintez i gidratatsiya vyazhushchikh materialov [Synthesis and hydration of cementitious materials]. Moscow: Nauka, 1986. 424 p. (rus)
 14. Akhverdov, I.N. Osnovy fiziki betona [Basic principles of concrete physics]. Moscow: Stroiizdat, 1981. 464 p. (rus)
 15. Rotenberg, Z.A. Gidratirovannyi elektron v khimii [Hydrated electron in chemistry]. Moscow: Znanie, 1979. 63 p. (rus)
 16. Sychev, M.M. Sovremennye predstavleniya o mekhanizme gidratatsii tsementov [Modern concepts of cement hydration mechanism]. Promyshlennost' stroitel'nykh materialov. Seriya 1. Tsementnaya promyshlennost', V. 3. Moscow: VNIESTI, 1984. 51 p. (rus)
 17. Tsimermanis, L.-Kh.B. Termodinamika vlazhnostnogo sostoyaniya i tverdeniya stroitel'nykh materialov [Thermodynamics of moisture conditions and hardening of building materials]. Riga: Zinatne, 1985. 247 p. (rus)
 18. Shtakel'berg, D.I. Termodinamika tsrukturoobrazovaniya vodno-silikatnykh dispersnykh materialov [Thermodynamics of structure formation of water permeable silica materials]. Riga: Zinatne. 200 p. (rus)
 19. Shevelev, I.Sh., Musutaev, M.A., Shmelev, I.P. Zolotoe sechenie: tri vzglyada na prirodu garmonii [Golden ratio: three insights into nature harmony]. Moscow: Stroiizdat, 1990. 343 p. (rus)
 20. Suzdalev, I.P. Nanotekhnologii. Nanotekhnologii. Fiziko-khimiya nanostruktur i materialov [Nanotechnologies. Physicochemistry of nanostructures and nanomaterials]. Moscow: KomKniga, 2006. 589 p. (rus)

Full text | (410 Кб)