Safronov V.N.

UDC 622.733:537.064.32

VLADIMIR N. SAFRONOV, PhD, A/Professor,

v.n.safronov@mail.ru

Tomsk State University of Architecture and Building,

2, Solyanaya Sq., 634002, Tomsk, Russia

ELECTRIC  PULSE  TECHNOLOGY  FOR  AGGREGATE  AND  AGGREGATE-BASED  CONCRETE  PRODUCTION

In this paper, some aspects of electric pulse technology used for crushing aggregates and their properties are shown. The paper presents technical facilities and instrumentation of the processing line main units of electric pulse technology. Experimental data are given for concrete properties based on activated aggregates. The quality of aggregates obtained using this technology and controlled both by discharge channel energy and its yield time was improved. The properties of the contact area between the activated aggregate surface of pore formation and cement matrix were studied. Aggregate concretes obtained by the electric pulse technology meet the requirements for high-strength concretes having the improved values of cement content vs unit strength and weight strength vs unit cement content.

Key words: electric pulse technology; aggregate; cement; cement concrete; contact area; processing line.

References

 1. Vorob’ev, A.A. Razrusheniye gornykh porod elektricheskimi impulsnymi razryadami [Rock breaking using electric pulse discharge]. Tomsk: Tomsk State University, 1961. 150 p. (rus)
 2. Vorob’ev, A.A., Vorob’ev, G.A. Elektricheskiy proboy i razrusheniye tverdykh dielektrikov [Electric and solid-state dielectric breakdown]. Moscow: Vysshaya Shkola Publisher, 1966. 292 p. (rus)
 3. Emelin, M.A., Morozov, V.N., Novikov, N.P., et al. Novyye metody razrusheniya gornykh porod [Advanced techniques of rock breaking]. Moscow: Nedra Publisher, 1990. 240 p. (rus)
 4. Semkin, B.V. Usov, A.F., Kurets V.I. Osnovy elektroimpulsnogo razrusheniya materialov [Basic principles of electric pulse discharge of materials] Apatity: Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences, 2002. 276 p. (rus)
 5. Kurets, V.I., Usov A.F., Tsukerman, V.A. Elektroimpulsnaya dezintegratsiya materialov [Electric pulse disintegration of materials]. Apatity: Kola Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, 2002. 324 p. (rus)
 6. Safronov, V.N. Novyye tekhnologii elektroimpulsnogo polucheniya shchebnya [Advanced electric pulse stone crushing technologies]. ‘Construction sciences’: Proc. 5th Int. Conf. Vladimir. 2007. Pp. 152–154. (rus)
 7. Safronov, V.N. Fiziko-khimicheskaya aktivatsiya i obogashcheniye zapolniteley v protsesse elektroimpulsnoy tekhnologii ikh polucheniya [Physicochemical activation and aggregate beneficiation during the process of electric pulse technology]. Proc. All-Russian Conf. ‘Electric Pulse Technology and Electromagnetic Processes in Loaded Solids’. Tomsk: Tomsk State University, 1982. Pp. 107–108. (rus)
 8. Vereshchagin, V.I. Khimicheskaya aktivnost poverkhnosti produkta elektroimpulsnogo drobleniya silikatnykh porod [Chemical activity of the silicate rock crushing surface using electric pulse technology]. Proc. Int. Workshop ‘Unconventional Technologies in Construction’. Tomsk: Tomsk State University of Architecture and Construction, 1999. Pp. 187–190. (rus)
 9. Gezentsvey, L.B., Safronov V.N., Likh V.V. Napravlennaya modifikatsiya mineralnykh materialov [Directed modification of inorganic materials]. Deposited by the Ministry of Highway Construction of the RSFSR. 1983. No.1. 9 p. (rus)
 10. Gezentsvey, L.B., Safronov V.N., Likh V.V. Kharakteristika produktov elektroimpulsnogo drobleniya [Properties of electric pulse crushing products]. Proc. All-Russian Conf. ‘Teoriya, production and use of artificial construction conglomerates’. Tashkent. 1985. Pp. 86–87. (rus)
 11. Safronov, V.N., Zombek P.V. Forma i poverkhnostnaya struktura zeren zapolniteley elektroimpulsnogo drobleniya kamennykh materialov [Shape and surface structure of aggregate grains obtained by rock crushing]. Vestnik of Tomsk State University of Architecture and Building. 2004. No. 1. Pp. 89–94. (rus)
 12. Safronov, V.N., Levashov, B.M., Kashchuk, I.V. Mikroskopicheskiye issledovaniya betonov na zapolnitelyakh elektroimpulsnogo drobleniya [Microscopic analysis of aggregate-based concretes obtained by electric pulse crushing]. Proc. All-Russian Conf. ‘Teoriya, production and use of artificial construction conglomerates’. Tashkent, 1985. Pp. 350–351. (rus)
 13. Vereshchagin, V.I., Safronov, V.N., Sokolov, S.N. Vysokovoltnaya tekhnologiya aktivatsii v proizvodstve keramicheskikh materialov [High-voltage activation in ceramic materials productoin]. Chemistry and Chemical Engineering at the turn of Millennium. Tomsk: Tomsk Polytechnic University, 2000. Pp. 37–43. (rus)
 14. Vereshchagin, V.I. Gubernatorov, A.V., Safronov, V.N. Elektrofizicheskaya aktivatsiya komponentov v tekhnologii silikatnykh materialov [Electrophysical activation of components in silicate technology]. Chemistry and Chemical Engineering of Silicates. Belgorod: Belgorod Technological University, 1991. Pp. 87–89. (rus)
 15. Kalashnikov, V.I. Osnovnyye printsipy sozdaniya vysokoprochnykh i osobovysokoprochnykh betonov [Main principles of production of high- and the highest-strength concretes] Populyarnoye betonovedeniye [Concrete studies for the non-specialist readers]. 2008. No.3. Pp. 102–107. (rus)

Full text | (536 Кб)