Kumpyak O.G., Meshcheulov N.V.

UDC 624.012.35

OLEG. G. KUMPYAK, DSc, Professor,

kumpyak@yandex.ru

NIKITA V. MESHCHEULOV, Research Assistant,

nikita.mesheulov@mail.ru

Tomsk State University of Architecture and Building,

2, Solyanaya Sq., 634003, Tomsk, Russia

OBLIQUE-SECTION  COMPRESSIVE  AND  FLEXURAL  STRENGTH  OF  YIELD-SUPPORTED  CONCRETE  STRUCTURES  UNDER  DYNAMIC  LOAD

The paper presents the problem of increasing the dynamic strength of oblique sections in compressive and flexural concrete structures. The experimental methodology and test results are analyzed in terms of the dynamic load, reinforced concrete structures with yield supports under sectional compressive strength. The experimental methodology and test results of yielding supports are also presented herein. These results show a positive effect of the longitudinal compressive strength of oblique sections in flexural concrete structures with yielding supports.

Keywords: dynamic load; compressive and flexural strength; concrete element; oblique section; yielding supports.

References

  1. Kumpyak O.G., Galyautdinov Z.R. Deformirovanie zhelezobetonnykh balok na podatlivykh oporakh pri kratkovremennom dinamicheskom nagruzhenii[Deformation of reinforced concrete beams with yielding supports under dynamic loading]. Proc. Sci. Conf. ‘Modern Problems of Construction Materials, Structures, Terramechanics, and Difficult Rheological Systems’. SGASU Publ., Samarkand. 2013. Pp. 31–35. (rus)
  2. Kumpyak O.G., Galyautdinov Z.R. Raschet zhelezobetonnykh plit na kratkovre-mennye dinamicheskie nagruzki s uchetom real'nykh svoistv materialov [Dynamic load analysis of reinforced concrete slabs accounting for real properties of materials]. Beton i zhelezobeton. 2007. No. 6. Pp. 15–19. (rus)
  3. Kumpyak O.G., Galyautdinov Z.R., Kokorin D.N., Maksimov V.B. Prochnost' i de-formativnost' zhelezobetonnykh balok i plit na podatlivykh oporakh pri intensivnom dinamicheskom nagruzhenii [Strength and deformability of reinforced concrete beams and slabs on yielding supports under intensive dynamic loading].Proc. 3rd All-Rus. (2nd Int.) Conf. on concrete and reinforced concrete. In 7 vol. Teoriya zhelezobetona. Zhelezobetonnye konstruktsii. Raschet i konstruirovanie.Moscow : MSUCE  Publ., 2014. V. 1. Pp. 315–325. (rus)
  4. Kumpyak O.G., Galyautdinov Z.R., Kokorin D.N. Eksperimental'no-teoreticheskie issledovaniya zhelezobetonnykh balok na podatlivykh oporakh po naklonnym secheniyam pri seismicheskikh i drugikh dinamicheskikh nagruzhe-niyakh [Experimental and theoretical research of reinforced concrete beams on yielding supports under seismic and other dynamic loads]. Seismostoikoe stroitel'stvo. Bezopasnost' sooruzhenii. 2013. No. 1. Pp. 40–45. (rus)
  5. Kumpyak O.G., Galyautdinov Z.R., Maksimov V.B. Issledovanie zhelezobetonnykh plit, opertykh po konturu na zhestkie i podatlivye opory, pri kratkovre-mennom dinamicheskom nagruzhenii [The analysis of two-way reinforced concrete slabs on rigid and yielding supports at short-term dynamic loading]. Vestnik TSUAB. Tomsk. 2013. No. 1. Pp. 69–76. (rus)
  6. Kumpyak O.G., Malinovskii A.P., Pedikov A.V. Eksperimental'no-teoreticheskoe issledovanie szhatykh zhelezobetonnykh balok na podatlivykh oporakh pri kratkovremennom dinamicheskom nagruzhenii [Experimental and theoretical research of compressed reinforced concrete beams on yielding supports under dynamic load]. Vestnik TSUAB. Tomsk. 2006. No. 2. Pp. 110–114.(rus)
  7. Rodevich V.V. Raschet prochnosti zhelezobetonnykh elementov po naklonnomu secheniyu pri deistvii kratkovremennoi dinamicheskoi nagruzki [Strength analysis of oblique-section reinforced concrete elements under the dynamic load]. News of Higher Educational Institutions. Construction. 2001. No. 8. Pp. 144–146. (rus)

Full text | (1.06 Mб)