Магистрантур


ТУББУИС-ийн их сургуулийн цогцолбор

ТУББУИС-ийн их сургуулийн цогцолбор нь 12 барилга байгууламж, лаборатори, орчин үеийн эрдмийн номын сан, оюутны тансаг сайхан нийтийн байр, зоогийн газар, эрүүлжүүлэн бялдаржуулах ба спортын төв зэргээс бүрдэнэ. Орчин үеийн хичээлийн танхим, лабораториуд нь уужим том, суралцах таатай нөхцөлтэй бөгөөд орчин үеийн тоноглолоор сайн тоноглогдсон юм.

Магистрантур

Код Мэргэжил
07.04.01_01 Архитектурын онол ба түүх
07.04.01_02 Орон сууц болон нийтийн байрны архитектур
07.04.01_03 Хот байгуулалт болон дүүргийн төлөвлөлтийн онол
07.04.02 Архитектурын өвийн сэргээн засварлалт болон шинэчлэлт
07.04.03 
Архитектурын орчны дизайн
      
08.04.01_05  Барилгын бүтээц эдлэлийн технологи
08.04.01_07 Барилгын аж ахуйн менеджмент
08.04.01_08 Хөрөнгө оруулалтын төсөл болон газар ашиглалтын удирдлага
08.04.01_09 Газрын тос болон байгалийн хийн чиглэлийн байгууламжын барилга, төлөвлөлт болон техникийн үйлчилгээ
08.04.01_10 Авто замын барилгын төвлөлт ба ашиглалт
08.04.01_12 Суурийн газар болон байгууламжын эрчим хүч хангамж
08.04.01_13 Атомын энерги болон дулаан станцын барилга байгууламж
08.04.01_15 Жижиг модон барилга
08.04.01_16 Барилгын системын инженерийн аюулгүй байдал
08.04.01_17 Барилгын иж бүрэн механикжуулалт
08.04.01_18 Барилгын хими
08.04.01_21  Барилгын плазм технологи
08.04.01_22 SCAD OFFICE-н угсралтын тооцоо ба мэдээлэл барилга байгууламжын мэдээлэл зүйн загварчлалт
08.04.01_24 Орчин үеийн барилга байгууламжын төлөвлөлтийн технологи
08.04.01_25 Тээврийн барилга байгууламжын аюулгүй байдал
    
15.04.02 Ойн комплексын машин тоног төхөөрөмж
    
20.04.01_01 Технологийн явц болон үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдал
     
21.04.01_01 Газрын тос ба байгалийн хийн байгууламжын үйлдвэрлэлтийн механикжуулалт
21.04.01_02 Газрын тос  ба байгалийн хийн байгууламжын хөрөнгө оруулалт ба шинэчлэлийн удирдлага
21.04.02  Хотын кадастр
     
23.04.01 Хөдөлгөөний аюулгүй байдал ба зохион байгуулалт
23.04.02 Өөрөө өргөгч тээвэрлэгч, барилгын ба зам засварын машин механизм
23.04.03 Автотээврийн техникийн ашиглалт
    
35.04.02 Мод боловсруулалтын үйлдвэрлэлийн технологи
     
38.04.04 Мужын хөгжлийн удирдлага