Бакалавр сургалт

ТУББУИС-ийн их сургуулийн цогцолбор

ТУББУИС-ийн их сургуулийн цогцолбор нь 12 барилга байгууламж, лаборатори, орчин үеийн эрдмийн номын сан, оюутны тансаг сайхан нийтийн байр, зоогийн газар, эрүүлжүүлэн бялдаржуулах ба спортын төв зэргээс бүрдэнэ. Орчин үеийн хичээлийн танхим, лабораториуд нь уужим том, суралцах таатай нөхцөлтэй бөгөөд орчин үеийн тоноглолоор сайн тоноглогдсон юм.

Бакалавр сургалт

Код Мэргэжил
07.03.01  Архитектур
07.03.02  Архитектурын өвийг шинэчлэн сэргээнэ
07.03.02  Архитектурын орчны дизайн
      
08.03.01_1  Иргэний ба уйлдверлэлийн барилга
08.03.01_2  Хот байгуулалт ба аж ахуй
08.03.01_5  Барилгын бүтээц эдлэлийн технологи
08.03.01_6  Дулааны хий хангамж , агааржуулалт
08.03.01_7  Ус хангамж ба ус зайлуулалт
08.03.01_8  Барилгын механикжуулалт болон автоматжуулалт
08.03.01_10  Экспертиз ба орон сууцны ашиглалт
08.03.01_14  Автозам
08.03.01_16  Автогүүр болон нүхэн гарц
08.03.01_17  Орон сууцны комплекс
08.03.01_18  Инженерийн барилгын үйл ажиллагаа
08.03.01_20  Орчин үеийн технологи болон барилгын материалын боловсруулалт
    
09.03.03_01 
Архитектурын туслах мэдээлэл зүй
09.03.03_02  Туслах геомэдээлэл зүй
    
15.03.02 
Ойн комплексын машин болон төхөөрөмж
   
20.03.01_01 
Технологийн явц болон үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдал
20.03.01_02 
Хүрээлэн буй орчны инженерийн хамгаалалт
    
21.03.01_01  Байгалийн хий болон газрын тосны шугамын ашиглалт болон барилгын машин тоног төхөөрөмж
21.03.02_01  Хотын кадастр
21.03.02_02  Үйл хөдлөх хөрөнгийн кадастр
21.03.02_03  Геодезын газар хувиарлалтын кадастрын хангамж
   
23.03.01_01  Хөдөлгөөний аюулгүй байдал бас зохион байгуулалт
23.03.02_01 
Өөрөө өргөн тээвэрлэлт , барилга, зам засварын машин тоног төхөөрөмж
23.03.02_02  Газрын тос байгалийн хийн байгууламжын барилга болон тохижуулалтын механизац
23.03.03_01  Автотээврийн хэрэгсэл болон тээврийн аж
23.03.03_02  Автотээврийн хэрэгсэлийн засвар
23.03.03_03  Тээврийн хэрэгсэл ашиглалт
    
35.03.02_01  Мод боловсруулалтын технологи
    
38.03.01_01  Нягтлан бодох бүртгэл болон шинэжилгээ , хяналт
38.03.01_02 
Барилгын үнэ болон тооцооны ажил
38.03.02_01 
Байгууллагын удирдлага болон эдийн засаг (барилгын)
38.03.02_04 
Газрын тос болон байгалийн хийн чиглэлийн зохион байгуулалт болон удирдлага
38.03.04_01  Бүс нутгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжил
38.03.04_02 
Байгууллагын зохион байгуулалт ба эдийн засаг ( хотын бүсийн)