ТУББУИС-ийн их сургуулийн цогцолбор

ТУББУИС-ийн их сургуулийн цогцолбор

ТУББУИС-ийн их сургуулийн цогцолбор нь 12 барилга байгууламж, лаборатори, орчин үеийн эрдмийн номын сан, оюутны тансаг сайхан нийтийн байр, зоогийн газар, эрүүлжүүлэн бялдаржуулах ба спортын төв зэргээс бүрдэнэ. Орчин үеийн хичээлийн танхим, лабораториуд нь уужим том, суралцах таатай нөхцөлтэй бөгөөд орчин үеийн тоноглолоор сайн тоноглогдсон юм.

Бакалавр сургалт

 1. Уран барилга (270100)
 2. Бизнес-мэдээлэл (080500)
 3. Уран барилгын өвийг шинэчлэн, сэргээн (270200)
 4. Хот байгуулалт (270900)
 5. Уран барилгын орчны дизайн (270300)
 6. Газар байгуулалт ба кадастр (120700)
 7. Ландшафт /газрын төрх байдал/-ын уран барилга (250700)
 8. Менежмент (080200)
 9. Газрын гадаргуу дээрх тээвэр-технологийн (190100)
 10. Газрын тос, хийн үйлдвэрлэл (131000)
 11. Хэрэглээний информатик (230700)
 12. Хэрэглээний механик (151600)
 13. Сервис үйлчилгээ (100100)
 14. Стандартчлал, хэмжил зүй (221700)
 15. Барилга (270800)
 16. Технологийн машин, тоног төхөөрөмж (151000)
 17. Мод бэлтгэл, мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи (250400)
 18. Тээвэрлэлтийн явц ажиллагааны технологи (190700)
 19. Технологийн явц ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт(220700)
 20. Материалын уран боловсруулалтын технологи (261400)
 21. Техно орчны аюулгүй байдал (280700)
 22. Аялал жуулчлал (100400)
 23. Чанарын удирдлага (221400)
 24. Эдийн засаг (080100)
 25. Тээвэрлэлт технологийн машин, цогцолборын ашиглалт (190600)

Мэргэшүүлэх сургалт

1. Газрын гадаргуу дээрх тээвэр-технологийн хэрэгсэл (190109)

2. Хосгүйбарилгабайгууламжийнбарих (271101) 

3. Авто зам, гүүрбатоннель /хонгил/  барих, ашиглах, сэргээн засварлах, техникийн хамгаалалтыг хийх (271502)

Магистрантур

 1. Уран барилга
 2. Бизнес-мэдээлэл
 3. Төр, орон нутгийн удирдлага
 4. Хот байгуулалт
 5. Уран барилгын орчны дизайн
 6. Газар байгуулалт ба кадастр
 7. Менежмент
 8. Газрын гадаргуу дээрх тээвэр-технологийн цогцолбор
 9. Газрын тос, хийн үйлдвэрлэл
 10. Хэрэглээнийматематик, информатик
 11. Уранбарилгынөвийгшинэчлэн, сэргээн засварлах
 12. Барилга
 13. Технологийн машин, тоног төхөөрөмж
 14. Модбэлтгэл, модболовсруулахүйлдвэрлэлийнтехнологи
 15. Тээвэрлэлтийнявцажиллагаанытехнологи;
 16. Техноорчныаюулгүйбайдал
 17. Оронтооныажилтныгудирдлагаархангах
 18. Физик
 19. Тээвэрлэлттехнологийн машин, цогцолборын ашиглалт